Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Λάθος στο ΦΕΚ με τις υπερωρίες για νυχτερινή εργασία στην υποπαράγραφο β1 οι ώρες είναι 80 και όχι 40 όπως αναγράφεται ... αναμένεται η διόρθωση

1. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των 2.091 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως πέντε (5) μήνες, ως ακολούθως:
Μέχρι τριακόσιες είκοσι (320) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. (Σύνολο 669.120 ώρες για 2.091 άτομα).

2. Την καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, των 2.091 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως πέντε (5) μήνες, ως ακολούθως:
Μέχρι εκατόν εξήντα (160) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. (Σύνολο 334.560 ώρες για 2.091 άτομα).

3. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, των 2.091 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως πέντε (5) μήνες ως ακολούθως:

α. Μέχρι ογδόντα (80) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, για υπερωριακή απογευματινή εργασία.

β1. Μέχρι ογδόντα (80) και όχι  σαράντα (40) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, για νυχτερινή εργασία.

β2. Μέχρι σαράντα (40) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. (Σύνολο 418.200 ώρες για 2.091 άτομα)

4. Ο συνολικός αριθμός ωρών για 2.091 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που θα απασχοληθούν υπερωριακά, νυχτερινά, Κυριακές και εξαιρέσιμες κατά τα ως άνω οριζόμενα, ανέρχεται σε 1.421.880 ώρες. 

5. Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας, εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων, μέχρι 1.421.880 ώρες συνολικά για 2.091 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ανέρχονται στο ποσό των 4.283.771,86 € και θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών/Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος με Ε.Φ. 07-420 υπό ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512 οικονομικού έτους 2017. 

6. Τυχόν υπόλοιπα της υπερωριακής εργασίας, για όλες τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στην παρ. 3 της παρούσας, δύνανται να απορροφηθούν από τις Υπηρεσίες μετά τη λήξη του πενταμήνου. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.