Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΜΕΛΩΝ 

Μετά  την ανάρτηση εγγράφου του Συνήγορου του Πολίτη προς το Αρχηγείου ΠΣ από ενέργειες μας αλλά και την ενημέρωση που ακολούθησε, για τη ηλικιακή διάκριση στη διαδικασία ένταξης Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, πολλοί συνάδελφοι επικοινώνησαν με το ΔΣ του Σωματείου μας για να τους γνωρίσουμε αναλυτικότερα για τις  ενέργειες μας .

Στις  μεταξύ μας συνομιλίες, μας τέθηκαν ερωτήματα, όπως νομική βάση, παράλληλες ενέργειες, δικαίωμα συμμετοχής, χρόνος αναμονής, κόστος συμμετοχής .

Πολλοί εξ  αυτών εκδήλωσαν ενδιαφέρθηκαν να ακολουθήσουν στην δικαστική διεκδίκηση, την οποία ξεκινήσαμε σαν Σωματείο το 2017 και με άλλους συναδέλφους ανά την Ελλάδα .

Κάποια ερωτήματα  εξ αυτών που μας τέθηκαν και δεν μπορούσαν να απαντηθούν άμεσα, όπως α) αν μπορούν μεταγενέστερα όσοι επιθυμούν  να συμμετάσχουν  στη δικαστική διεκδίκηση  β)  αν δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι δεν έχουν απολυτήριο λυκείου στην κατοχή τους γ) χρονικό διάστημα συμμετοχής .

Μετά από επικοινωνία μας με το δικηγορικό γραφείο της κα. Τσίπρα  που μας εκπροσωπεί, επί των ερωτημάτων  που μας  θέσατε .

Σας γνωρίζουμε ότι, όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν  μεταγενέστερα στην δικαστική διεκδίκηση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το δικηγορικό Γραφείο της κα. Τσίπρα ή με το Σωματείο μας, ώστε να τους αποσταλούν όλα τα απαραίτητα έντυπα ενημέρωσης και συμμετοχής τους .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συνάδελφοι ανεξάρτητα αν κατέχουν ή όχι απολυτήριο λυκείου .

Το δε χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί για την συγκέντρωση των απαραίτητων εντύπων συμμετοχής τους στη δικαστική διεκδίκηση είναι 15η Ιουνίου 2018 .
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΠΠΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ

Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν. 3938/2011, ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνεται προσωπικό σε συνιστώμενες επί θητεία οργανικές θέσεις (4.000 στο αριθμό), με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών. Η σχέση εργασίας ορίζεται ως δημοσίου δικαίου και οι πυροσβέστες πενταετούς θητείας προσλαμβάνονται με μοριοδότηση, βάσει των αντικειμενικών προσόντων, ενώ πρέπει να κατέχουν απολυτήριο Λυκείου. Εφόσον υπερβαίνουν το 29 έτος της ηλικίας τους κατά την πρόσληψη, απαραίτητη προϋπόθεση για τη πρόσληψή τους συνιστά η προϋπηρεσία τους και η επαγγελματική τους κατάρτιση ως εποχικών πυροσβεστών. Στα καθήκοντά τους συμπεριλαμβάνονται και η δασοπυρόσβεση, η δασοπροστασία και η πυρασφάλεια, αλλά και καθήκοντα των μονίμων πυροσβεστών, ήτοι την ανταπόκριση στα αστικά συμβάντα και την στελέχωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Πυροσβεστικών Κλιμακίων ανά τη Χώρα.
Στην παρ. 4 του άρθ. 15 του ως άνω νομοθετήματος ορίζεται πως κριτήρια πρόσληψης αποτελούν ο βαθμός του απολυτήριου τίτλου των υποψηφίων, καθώς και η κατοχή άδειας ικανότητας μοτοσικλέτας, η επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας και άνω, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους, συνεκτιμούμενης της στρατιωτικής θητείας ως έφεδροι αξιωματικοί, ή στις ειδικές δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης κλπ. 
Εν συνεχεία, σύμφωνα με την παρ. 7 του ιδίου νόμου, απαραίτητη προϋπόθεση της ανανέωσης της θητείας των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης συνιστά η κρίση του αρμοδίου Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβεστών περί των ικανοτήτων του υποψηφίου. Για την διαμόρφωση της κρίσης του το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την εργατικότητα και την υπηρεσιακή απόδοση του υπαλλήλου, την πειθαρχεία που επιδεικνύει και την υγεία αυτού. Οι εκθέσεις αξιολόγησης λαμβάνονται κατ’ έτος υπηρεσίας και σε αυτές ο Πυροσβέστης οφείλει να λαμβάνει αξιολόγηση τουλάχιστον με το χαρακτηρισμό «καλώς».
Σύμφωνα με το πνεύμα των ως άνω διατάξεων του άρθ. 15 του Ν. 3938/2011, επιδεικνύεται από τον νομοθέτη ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια στην καταλληλότητα των Πυροσβεστών πενταετούς φοίτησης και στην ικανότητά τους να ανταπεξέρχονται στα καθήκοντα, που τους ανατίθενται. Αξιολογείται, μάλιστα, επιπρόσθετα η προϋπηρεσία τους ως εποχιακών πυροσβεστών, αλλά και η στρατιωτική τους εκπαίδευση, ήτοι η ικανότητά τους να ανταπεξέρχονται σε καταστάσεις μεγάλης πίεσης και να επιδεικνύουν στρατηγικές ικανότητες με σκοπό να χειριστούν με τον πλέον κατάλληλο τρόπο μία περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως εκείνη της δασοπυρόσβεσης. 
Καθίσταται σαφές, πως οι πυροσβέστες πενταετούς θητείας προσλαμβάνονται με συνθήκες όμοιες με εκείνες των μονίμων συναδέλφων τους, καθώς καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού. Επίσης, εκτός της εκπαίδευσής τους, κατά την οποία καλύπτεται η ίδια ύλη με εκείνη των μονίμων συναδέλφων τους, αναγκαία κρίνεται και η μακροχρόνια προϋπηρεσία τους, εν αντιθέσει με τους μόνιμους συναδέλφους τους, των οποίων η προϋπηρεσία δεν είναι προαπαιτούμενο τοποθέτησης. Επίσης, τόσο οι πυροσβέστες πενταετούς θητείας, όσο και τον μόνιμο προσωπικό υπάγονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Λόγω της ανωτέρω ομοιότητας των περιπτώσεων μεταξύ των πενταετούς θητείας πυροσβεστών και των μονίμων συναδέλφων τους, κατέστη δυνατή η, κατά την παρ. 8 του αρθ. 15 Ν. 3938/2011, μεταφορά των πενταετούς θητείας πυροσβεστών στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, με βαθμό του Πυροσβέστη και κατόπιν συμφώνου γνώσης από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών σχετικά με την ικανότητά τους. Πέραν των τυπικών κριτηρίων ορίστηκε όλως αυθαιρέτως και αντισυνταγματικώς ως ηλικιακό όριο τοποθέτησης το 40ο έτος της ηλικίας τους, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών  τους ως πυροσβεστών πενταετούς θητείας.
Το ως άνω όριο αντίκειται προς το Σύνταγμα, λαμβανομένου υπόψιν του γεγονότος πως καλύπτουμε καθημερινώς τα ίδια καθήκοντα τόσο με τους νεότερους συναδέλφους πενταετούς θητείας, κρινόμαστε ετησίως κατάλληλοι για την εκτέλεση των δύσκολων καθηκόντων μας, αλλά επίσης ανταποκρινόμαστε επάξια και στα όμοια καθήκοντα των συνομήλικων μονίμων συναδέλφων μας.
Με την ως άνω διάταξη προσβάλλεται το δικαίωμα μας ως πυροσβεστών πενταετούς θητείας με ηλικία άνω των 40 ετών στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας και στη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας (αρθ. 5 παρ. 1 Συντ.), ως ατομικού δικαιώματος, καθώς αποτελούμε για προσωπικό που τα τελευταία πέντε έτη ήδη καταλαμβάνουμε τις κενές οργανικές θέσεις του μονίμου προσωπικού και ανταποκρινόμαστε άψογα στα καθήκοντά μας.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 22 του Συντάγματος ορίζεται πως «1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού».
Σύμφωνα με την παρ. 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται σεβασμό στην περιουσία του, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο μισθός που προσδοκάται, λογικώς και νομίμως από την επαγγελματική του απασχόληση.
Επιπροσθέτως, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, επιβάλλεται η ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων, που τελούν υπό τις αυτές συνθήκες, ενώ η θέσπιση εξαιρέσεων επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που αυτές δικαιολογούνται από ειδικούς λόγους γενικότερου ή υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος (ΣτΕ 751/2002, 771/1997, 4449/1996).
Μάλιστα σύμφωνα με το άρ. 25 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι, «1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας».
Ειδικότερα από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει, πως η πρόβλεψη του ηλικιακού ορίου πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων μας, όπως αυτό στην εργασία, ενώ να μην προσβάλλεται υπέρμετρα το δικαίωμά μας στην περιουσία. Καθίσταται σαφές πως η ενάσκηση του επαγγέλματός μας, δεδομένου του γεγονότος, ότι για την τοποθέτησή μας στις επιμέρους υπηρεσίες ως πενταετούς θητείας έπρεπε να διαθέτουμε πολυετή εμπειρία, θα καταστεί αδύνατη, παρά το γεγονός πως όλα τα προηγούμενα έτη παρείχαμε τις υπηρεσίες μας ανελλιπώς και προσηκόντως, επιμορφούμενοι συνεχώς σε θέματα σχετικά με την υπηρεσία. Η εργασία μας αποτελεί το μοναδικό μέσο βιοπορισμού μας και πιθανή απομάκρυνσή μας από την υπηρεσία θα δημιουργήσει ανυπολόγιστη ζημία σε εμάς και τις οικογένειές μας, προσβάλλοντας τοιουτοτρόπως, την περιουσία μας.
Καθόλα τα έτη υπηρεσίας μας, η εργασιακή μας κατάσταση δεν διέφερε σε κανένα σημείο από εκείνη των λοιπόν συναδέλφων, που δυνάμει της παρ. 8 του άρθ. 15 Ν. 3938/2011 μεταφέρονται κατόπιν αιτήσεώς τους στο μόνιμο προσωπικό. Είμαστε Πυροσβέστες του Σώματος, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε επικίνδυνες περιπτώσεις δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας, παρά το γεγονός της δυσμενούς διακρίσεως εις βάρος μας λόγω ηλικίας. Παρά το γεγονός πως κρινόμαστε ετησίως κατάλληλοι για υπηρεσία και τοποθετούμαστε σε καθήκοντα υψηλού κινδύνου, κρινόμαστε ως Πυροσβέστες «κατώτερης κατηγορίας» από τους συναδέλφους μας, αποστερούμενοι αδίκως και αντισυνταγματικώς όλων των προνομίων των μονίμων συναδέλφων μας (μισθολογικών ή άλλως), τα οποία πλέον οι άξιοι κατά τα άλλα, νεότεροι και λιγότερο έμπειρη συνάδελφοί  μας θα απολαύουν συντόμως. 
Επειδή, το ηλικιακό κριτήριο, όπως προκύπτει και εκ της ανωτέρω ανάλυσης είναι αυθαίρετο και κατά παράβαση των συνταγματικών διατάξεων.