Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Αναφορά του Σωματείου προς την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για ακρόαση και άρση της δυσμενούς ηλικιακής διακρίσεως ένταξης των υπολοίπων ΠΠΥ στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ      &  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΝΟΜΙΜΑ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ  ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗ  :(246/03  1924 ΕΜ 278/03) ΕΔΡΑ : ΚΟΜΟΤΗΝΗ  ΔΙΕΥΘYΝΣΗ :  ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΝ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ - 4η ΕΜΑΚ  Τ.Κ 69100 
ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :   2510 611302                       
Blog : pyrosvestesamth.blogspot.gr                           
E mail : ipapanast@gmail.comΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών
c/o PETI Secretariat
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
BELGIUM                                                                      ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Σωματείου Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Μακεδονίας - Θράκης και Βορείου Αιγαίου, το οποίο αποτελεί συνδικαλιστική οργάνωση, που λειτουργεί βάσει των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, εδρεύει στην Κομοτηνή, επί της οδού ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης   και εκπροσωπείται νόμιμα, από τον Πρόεδρο αυτού Ιωάννη Παπαναστασίου, Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικο Κρυονερίου Καβάλας .

                                                                   *******
Το σωματείο, που υποβάλει την παρούσα αναφορά είναι νομίμως συνεστημένη συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία έχει λειτουργεί νομίμως βάσει καταστατικού, που έχει εγκριθεί από το Πρωτοδικείο Ροδόπης  με την υπ’ αρ. 246/03  απόφαση του και έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο σωματείων του ιδίου ως άνω Πρωτοδικείου με αριθμό 1924 ΕΜ 278/03  . 

Από την οργάνωση και την αποστολή του, το σωματείο μας εκπροσωπεί τα μέλη του, που είναι πυροσβέστες πενταετούς υποχρεώσεως, που απασχολούνται ήδη επί σειρά ετών στο Δημόσιο. Τα μέλη μας διαθέτουν πολυετή εμπειρία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθότι απασχολούνται ως πυροσβέστες, επί σειρά ετών, πολλοί εξ αυτών, ήδη επί δεκαετίες. Με την εκτέλεση των καθηκόντων τους εξυπηρετούν πάγιες ανάγκες της Υπηρεσίας, τηρούν ανελλιπώς το ωράριο, που τους έχει ανατεθεί, το οποίο πολλές φορές μάλιστα, λόγω των εκτάκτων αναγκών που διέπουν την φύση της εργασίας τους, όπως και κάθε πυροσβέστης, προσαρμόζουν, επιμηκύνουν ή και αγνοούν παντελώς, στην προσπάθειά τους να καταβάλλουν τα μέγιστα, για την επίτευξη των σκοπών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την εν γένει εξυπηρέτηση του ρόλου που αυτή επιτελεί, για την προστασία της Πατρίδας μας. Στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους υπακούοντας με προθυμία στις διαταγές των προϊσταμένων τους, καλύπτουν καθημερινώς τα ίδια καθήκοντα, όπως κάθε συνάδελφός τους, κρίνονται ετησίως κατάλληλοι για την εκτέλεση των δύσκολων καθηκόντων μας και ανταποκρίνονται επάξια στα όμοια καθήκοντα των μονίμων συναδέλφων τους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Επίσης, επιμορφώνονται συνεχώς, με την συμμετοχή τους σε σεμινάρια και σχολεία εκπαίδευσης, για να εξασφαλιστεί η καλύτερη ανταπόκρισή τους στις αυξημένες απαιτήσεις που φέρει η εργασία τους, την οποία ανά τα έτη γνωρίζουν καλώς. Στα καθήκοντα των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης συμπεριλαμβάνονται και η δασοπυρόσβεση, η δασοπροστασία και η πυρασφάλεια, αλλά και καθήκοντα των μονίμων πυροσβεστών, ήτοι την ανταπόκριση στα αστικά συμβάντα και την στελέχωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Πυροσβεστικών Κλιμακίων ανά τη Χώρα.

Η πρόσληψη εποχικών πυροσβεστών, για την κάλυψη άμεσων αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος, αποτέλεσε δυστυχώς επί σειρά ετών τον πάγιο τρόπο πρόσληψης προσωπικού, με αποτέλεσμα δεκάδες συμβασιούχοι Πυροσβέστες να εργάζονται επί δεκαετίες με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Στην προσπάθεια απορρόφησης του εν λόγω προσωπικού, η Ελληνική Κυβέρνηση προέκρινε την λύση της σύστασης θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρεώσεως, οι οποίοι εν μέρει προσελήφθησαν από ιδιώτες υποψηφίους και εν μέρει από τους ήδη απασχολούμενους επί σειρά ετών εποχικούς πυροσβέστες.  

Έτσι, η πρόσληψη των πυροσβεστών πενταετούς υποχρεώσεως, έλαβε χώρα βάσει των διατάξεων του άρ. 15 του ν. 3938/2011, σύμφωνα με το οποίο ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνεται προσωπικό σε συνιστώμενες επί θητεία οργανικές θέσεις (4.000 στο αριθμό), με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών. Η σχέση εργασίας ορίστηκε ως δημοσίου δικαίου και οι πυροσβέστες πενταετούς θητείας προσελήφθησαν με μοριοδότηση, βάσει αντικειμενικών προσόντων. Σημειώνεται, ότι ήδη έχει εκδοθεί προεδρικό διάταγμα με το οποίο απονεμήθηκε στους συναδέλφους μας ο βαθμός του πυροσβέστη γενικών καθηκόντων [ΦΕΚ Γ 530/2-5-2018].

Έτσι, για τους μεν υποψήφιους, που προέρχονται από ιδιώτες [άτομα χωρίς εμπειρία] ως όριο ηλικίας ορίστηκε το 29ο έτος. Αντιθέτως, για όσους είχαν ήδη εργαστεί ως εποχικοί πυροσβέστες, το όριο ηλικίας ορίστηκε στην § 3 του ως άνω άρθρου 15 ως εξής: «ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης με την ίδια ως άνω σχέση, μπορούν επίσης να προσλαμβάνονται εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α`): α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και β) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007. Το ανώτατο όριο ηλικίας των ως άνω εποχικών πυροσβεστών αυξάνεται μέχρι και το 56ο έτος, εφόσον για κάθε δύο επιπλέον έτη ηλικίας έχουν εργασθεί σε μία αντιπυρική περίοδο, πέραν των προαναφερομένων. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), ενώ δεν απαιτείται όριο αναστήματος, ούτε η υποβολή τους σε αθλητικές δοκιμασίες. Για τη διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και ψυχικής υγείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό». 

Εκ της ως άνω διαφοροποίησης μεταξύ του ορίου ηλικίας των ιδιωτών, που αιτούντο πρόσληψης ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και όσων είχαν ήδη εργαστεί ως εποχικοί πυροσβέστες, προκύπτει, ότι σκοπός του νομοθέτη ήταν αφενός να άρει την συστηματική κατάχρηση, που επί σειρά ετών είχε σημειωθεί εις βάρος της δεύτερης κατηγορίας υποψηφίων μέσω της κατάρτισης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και αφετέρου να εντάξει στο σταθερό δυναμικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έμπειρο προσωπικό, που είχε ήδη επί σειρά ετών δοκιμαστεί στα αντικείμενα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Για την κατηγορία αυτή προσωπικού, εξάλλου, η ηλικία ήταν εμφανώς διαφοροποιημένη έναντι της απαιτούμενης ηλικίας των ιδιωτών, αφού το εν λόγω προσωπικό παρείχε ήδη τις υπηρεσίες του επί σειρά ετών στην Πυροσβεστική. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί, ότι το μόνιμο προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνεχίζει να παρέχει ενεργά και μάχιμα τις υπηρεσίες του μέχρι και το 60ο έτος της ηλικίας του, πράγμα, που αποδεικνύει, ότι η ίδια η Υπηρεσία αξιολογεί ως μάχιμο προσωπικό, υπαλλήλους της με ηλικία πολύ ανώτερη του 40ου έτους.

Με την προοπτική, συνεπώς, της ενσωμάτωσης των πυροσβεστών πενταετούς υποχρεώσεως, στην παρ. 7 του ιδίου άρθρου, προβλέφθηκε, ότι είναι επιτρεπτή η ανανέωση της θητείας των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, κατόπιν κρίσης του αρμοδίου Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβεστών περί των ικανοτήτων του υποψηφίου. Για την διαμόρφωση της κρίσης του το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την εργατικότητα και την υπηρεσιακή απόδοση του υπαλλήλου, την πειθαρχία που επιδεικνύει και την υγεία αυτού. Οι εκθέσεις αξιολόγησης λαμβάνονται κατ’ έτος υπηρεσίας και σε αυτές ο Πυροσβέστης οφείλει να λαμβάνει αξιολόγηση τουλάχιστον με το χαρακτηρισμό «καλώς».

Τέλος, στην παρ. 8 του αρ. 15 Ν. 3938/2011, ορίστηκε η δυνατότητα μεταφοράς των πενταετούς θητείας πυροσβεστών στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, με βαθμό του Πυροσβέστη και κατόπιν συμφώνου γνώσης από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών σχετικά με την ικανότητά τους. Πλην, όμως στην ως άνω ρύθμιση, ορίστηκε όλως αυθαιρέτως και αντίθετα προς το κοινοτικό δίκαιο ως ηλικιακό όριο τοποθέτησης το 40ο έτος της ηλικίας, το οποίο, μετά την τροποποίηση της § 8 του ως άνω άρθρου 15 με το άρθρο 98 § 1 ν. 4249/2014, έπρεπε να μην έχουν υπερβεί οι υποψήφιοι «κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης τους».

Με τον τρόπο αυτό, συνεπώς, παρά  το γεγονός, ότι το εν λόγω προσωπικό παρείχε τις υπηρεσίες του επί σειρά ετών αρχικώς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μεταγενεστέρως με πενταετή σύμβαση για την πρόσληψη στα πλαίσια της οποίας το απαιτούμενο όριο ηλικίας κυμαίνονταν από 45-56 ετών, εν συνεχεία, για την ένταξη στο μόνιμο προσωπικό απαιτείτο από την ως άνω διάταξη νόμου, να μην έχει συμπληρώσει το 40 έτος της ηλικίας του κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος πρόσληψης.

Η ως άνω ρύθμιση καταφανώς έρχεται σε αντίθεση προς τις προβλέψεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/78/ΕΚ, η οποία απαγορεύει διακρίσεις στον εργασιακό χώρο, βάσει κριτηρίων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ηλικία του εργαζομένου. Στην υπό κρίση περίπτωση μοναδικό κριτήριο αποκλεισμού μεγάλου αριθμού πενταετούς υποχρεώσεως πυροσβεστών αποτέλεσε το κριτήριο της ηλικίας κατά τον χρόνο κατάρτισης της πενταετούς συμβάσεως, κατά τρόπο μάλιστα, που ουδόλως δικαιολογείται από έναν θεμιτό σκοπό και δεν συνδέεται με την αρχή της αναλογικότητας. 

Και τούτο, την στιγμή, που το μόνιμο προσωπικό της πυροσβεστικής Υπηρεσίας δεν απολύεται από την θέση του πριν την συμπλήρωση του 60υ έτους της ηλικίας του ενώ μέχρι και τον χρόνο αυτό, μπορεί να αναλάβει μάχιμη υπηρεσία, πράγμα, που καταδεικνύει την σωματική ικανότητα ενός Πυροσβέστη 60 ετών να παρέχει τις υπηρεσίες, που θα καλούμασταν και εμείς να παρέχουμε σε περίπτωση ένταξης μας στο μόνιμο προσωπικό. 
Επιπροσθέτως, η δυσμενής εις βάρος μας διάκριση με βάση το ηλικιακό όριο των σαράντα (40) ετών δεν δικαιολογείται ούτε βάσει των διατάξεων των άρθρων 4 και 6 του ως άνω νόμου, αφού οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης με εμπειρία προσλαμβάνονται μέχρι την ηλικία των πενήντα έξη (56) ετών και συνεπώς δεν συντρέχει νόμιμος λόγος να μην μονιμοποιούνται έως την ίδια ηλικία. Τούτο ενισχύεται ακόμα περαιτέρω από το γεγονός, ότι το μάχιμο μόνιμο προσωπικό της Πυροσβεστικής παρέχει τις υπηρεσίες του, εφόσον το επιθυμεί, μέχρι και το 60ο έτος της ηλικίας του.

Εν όψει του ότι το ηλικιακό κριτήριο, όπως προκύπτει και εκ της ανωτέρω ανάλυσης είναι αυθαίρετο και αντιβαίνει στις διατάξεις της ως άνω Κοινοτικής Οδηγίας, τα ενδιαφερόμενα μέλη μας υπέβαλλαν στο αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεως του Πυροσβεστικού Σώματος την από 13.7.2017 αίτησή τους, με την οποία ζήτησαν να μεταφερθούν στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Το ως άνω Συμβούλιο απέρριψε την αίτησή τους με το αιτιολογικό, ότι η ημερομηνία γέννησης των ενδιαφερόμενων είναι προγενέστερη της 1.1.1971, αγνοώντας αναιτιολόγητα όλους τους ανωτέρω ισχυρισμούς των μελών μας και προβαίνοντας σε αυθαίρετη διάκριση εις βάρος τους με μοναδικό κριτήριο την ηλικία τους. Την ίδια στιγμή, βέβαια, για όσους δεν είχαν το απαιτούμενο όριο ηλικίας των 40 ετών κατά την υποβολή της αίτησης πρόσληψης, προέβη σε παράταση της θητείας τους, συνεχίζοντας με τον τρόπο αυτό να τους απασχολεί και να τους αξιοποιεί σε μάχιμες θέσεις, παρά το γεγονός, ότι αρκετοί εξ αυτών έχουν ήδη κατά τον τρέχοντα χρόνο υπερβεί κατά πολύ το 56ο έτος της ηλικίας τους.

Είναι δε χαρακτηριστικό της διακρίσεως, την οποία υφιστάμεθα, ότι με την παρ.9α του άρ. 98 του 4249/2014 που προβλέπει: "3. Η διάταξη της παρ. 9 του άρ.15 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής "9. α) Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις. [..] β) Ειδικά για την αντιμετώπιση έκτακτων και εξαιρετικών επιχειρησιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 15, των παρ.  4 και 5 του άρθρου 23 καθώς και των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 24 του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99) [..]». 

Εκ της ανωτέρω διατάξεως προκύπτει, ότι παρά το γεγονός, ότι ο νομοθέτης θεωρεί, ότι η συμπλήρωση του 40ου έτους της ηλικίας μας αποτελεί εμπόδιο για την ένταξη μας στο κύριο προσωπικό της Πυροσβεστικής, την ίδια στιγμή, μπορεί να μας αξιοποιεί ως προσωπικό, με ανάθεση σε εμάς κύριων καθηκόντων, αποδεχόμενος προφανώς, ότι είμαστε ικανοί να διεκπεραιώσουμε την εργασία μας, όπως και οι αντίστοιχοι συνάδελφοι μας. 

  Η ως άνω διαμορφωθείσα κατάσταση, ήτοι η άρνηση της Ελληνικής Κυβέρνησης να εντάξει τα μέλη μας στο μόνιμο προσωπικό της Πυροσβεστικής, με μοναδικό κριτήριο την ηλικία, που αυτά είχαν κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης τους, εισάγει, χωρίς την ύπαρξη αντικειμενικών λόγων προς τούτο και χωρίς να επιδιώκεται μία θεμιτή πολιτική εκ μέρους της Ελλάδας, τον απορρέοντα από την Κοινοτική Νομοθεσία κανόνα της απαγόρευσης διακρίσεων βάσει ηλικίας.

Για τους λόγους αυτούς και όσους επιφυλασσόμεθα να προτείνουμε στην πορεία της εξέτασης της αναφοράς μας, ζητάμε από την Επιτροπή σας να εξετάσει τις αιτιάσεις μας και να προβεί σε όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα για την άρση της δυσμενούς εις βάρος μας διακρίσεως.

Ζητάμε δε ακρόαση στα πλαίσια της Επιτροπής Σας για την ανάπτυξη των επιμέρους ισχυρισμών μας.  

                                               Κομοτηνή , ____________ Ιουνίου  2018


                                                          Για το Σωματείο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                ΑΣΤΡΟΥΔΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ