Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Το 2015 μας διαγράψατε από την Ομοσπονδία , τώρα με το στανιό εκπροσώπηση ... μόνο στον Πρωθυπουργό δεν το κοινοποιήσατε ... Ακόμα δεν καταλάβατε αυτά που είπαμε στο δικαστήριο, που μας κάνατε ... ότι δεν ανήκουμε στην δύναμή σας ... σφραγίδα μόνο είστε

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/05.02.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Πειραιώς και Βούλγαρη 1 - Ομόνοια - Τ.Κ. 104 37 - Τηλ: 2130329842 - Fax: 2130334018
Μέλος Γ.Σ.Ε.Ε. - www.pospid.gr - Email: pospid@gmail.com

Αριθ. Πρωτ : 2245                                                                 Αθήνα: 26.05.2017


                                               Προς :  
                                     Όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες

                          Κοινοποίηση
                                    1.Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
                            Αξιότιμο κο Αντιστράτηγο Π.Σ., Βασίλειο Καπέλιο
                                     2. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
                                       Αξιότιμο κύριο Νικόλαο Τόσκα
                               3.Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
                                      και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
                                       Αξιότιμη κα Εφη Αχτσιόγλου

Θέμα: «Γνωστοποίηση- ενημέρωση  περί σωματείων -μελών, ανηκόντων στην Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. ενόψει της Σ.Σ.Ε.της 07-06-2016 και κοινής συμφωνίας έτους 2017»

Αξιότιμοι κύριοι,
σας γνωστοποιούμε, ότι τα παρακάτω σωματεία με την επωνυμία :

1. Σωματείο Πυροσβεστών Μακεδονίας, Θράκης και βορείου Αιγαίου.
2. Σωματείο Πυροσβεστών Αργολίδος Αρκαδίας.
3. Πανελλαδικό Σωματείο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών με έδρα τα Μέγαρα .
4. Σωματείο Πυροσβεστών Νομού Μεσσηνίας.
5. Ένωση Συμβασιούχων Πυροσβεστών και Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και δυτικής Ελλάδας,
6. Σωματείο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με έδρα το Κιάτο
7. Σωματείο Πενταετούς Υποχρέωσης Πυροσβεστών με έδρα την Ναύπακτο είναι στην δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.) και δεν μπορούν να συνάψουν την κοινή συμφωνία του 2017 δυνάμει της από  06-06-2016 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών και του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με τους όρους εργασίας των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χωρίς την εξουσιοδότηση από την Ομοσπονδία μας, την οποία δεν έχουν, διότι έχουν παρακρατήσει από τα φυσικά μέλη τους την συνδρομή τους προς την Ομοσπονδία μας και δεν μας την έχουν αποδώσει ως οφείλουν.
Επίσης επισημαίνεται ότι συμφώνως του καταστατικού μας, ως υπερκείμενης συνδικαλιστικής οργανώσεως, το οποίο όλα τα μέλη μας αποδέχονται ρητώς με την εγγραφή τους,
α) τα σωματεία – μέλη μας, που επιθυμούν να αποχωρήσουν από τη δύναμη της Ομοσπονδίας μας, πρέπει να μας γνωστοποιούν εγγράφως τη σχετική απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων τους με θέμα ημερήσιας διάταξης εν προκειμένω της ενδεχόμενης αποχώρησης τους, πράγμα που δεν έχει γίνει από κανένα από τα ως άνω Σωματεία, τα οποία ανήκουν στην δύναμη της ΠΟΠΥΣΥΠ (αρθρο 4, 5 και 6 του καταστατικού μας) και
β) η αποχώρηση ενός σωματείου μέλους μας σύμφωνα με το καταστατικό μας ( αρθρο 6 παρ 1 παρ 2 εδαφιο 3 ) ισχύει από την έγγραφη γνωστοποίηση του σχετικού πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης από το οποίο θα προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αποχώρησης.

Με την παρούσα, λοιπόν, σας βεβαιώνουμε ότι κανένα εκ των ανωτέρω σωματείων δεν μας έχει κοινοποιήσει απόφαση Γενικής Συνελεύσεως του περί αποχωρήσεως.

Σε κάθε περίπτωση για τα περί αντιθέτου, οφείλετε να ζητήσετε τη σχετική έκθεση επιδόσεως της σχετικής απόφασης της ΓΣ τους προς την Ομοσπονδία μας από δικαστικό επιμελητή της σχετικής απόφασης της Γενικης Συνέλευσης των ως άνω Σωματείων περί αποχώρησης, τα οποία τυχον ισχυρίζονται, ότι τάχα δεν είναι μέλη μας .

Συνεπώς τα ως άνω σωματεία μέλη μας δεν μπορούν να υπογράψουν την σύμβαση προσχωρήσεως στην κοινή συμφωνία του 2017 δυνάμει της από 07/06/2016 ΣΣΕ διότι την σύμβαση προσχωρήσεως την υπογράφουν μόνο σωματεία, τα οποία δεν είναι μέλη της ΠΟΠΥΣΥΠ ενώ αυτά είναι μέλη της ΠΟΠΥΣΥΠ.

Σε περίπτωση αποδοχής της παράνομης προσχωρήσεως των ως άνω σωματείων- μελών μας στη ΣΣΕ της 07-06-2016 μεταξύ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. και του Α.Π.Σ. ως τάχα σωματεία που δεν ανήκουν στην δύναμη της Ομοσπονδίας μας, επιφυλασόμεθα παντός νομίμου δικαιώματος μας.

Επίσης η συγκεκριμένη Σ.Σ.Ε. αφορά τους όρους εργασίας των εργαζομένων της ανωτέρω κατηγορίας, δηλαδή τους εποχικούς. Σύμφωνα, λοιπόν, με το πνεύμα του Ν. 1876/1990, πρόκειται για εθνική ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας και όχι για επιχειρησιακή, αφού η συγκεκριμένη συλλογική ρύθμιση αφορά τους εργαζομένους ορισμένης ειδικότητας όλης της χώρας.
Δοθέντων των ανωτέρω, οι όροι της προκείμενης Σ.Σ.Ε. δεν αφορούν το σύνολο των εργαζομένων, πολλώ δε μάλλον εργαζομένους που δεν ανήκουν σε συνδικαλιστική οργάνωση – μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΟΠΥΣΥΠ).
Άλλωστε, εκ του λόγου και μόνο ότι το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος εξέδωσε διάταξη με την οποία καλεί τους εργαζομένους που δεν ανήκουν σε συνδικαλιστική οργάνωση να προσχωρήσουν στη συγκεκριμένη ΣΣΕ, δεικνύεται ότι εξ ορισμού η τελευταία δεν είναι επιχειρησιακή. Αν ήθελε γίνει δεκτό ότι η από 7/6/2016 ΣΣΕ ήταν επιχειρησιακή, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 37614 διάταξη του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, με την οποία καλούνται εργαζόμενοι μη μέλη σωματείων να προσχωρήσουν σε αυτή, αφού η τελευταία ούτως ή άλλως θα καταλάμβανε όλους τους εργαζομένους (!).
Τούτο δε διότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 1876/1990 «εφόσον ο εργοδότης δεσμεύεται από επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, οι κανονιστικοί όροι της ισχύουν υποχρεωτικά και στις εργασιακές σχέσεις όλων των εργαζομένων που απασχολούνται από τον εν λόγω εργοδότη», ρύθμιση που εν προκειμένω δεν ισχύει.
Συνεπώς, οι όροι της από 7/6/2016 ΣΣΕ δεν ισχύουν για όλους εργαζομένους της κατηγορίας των εποχικών πυροσβεστών και ούτε είναι δυνατόν να προχωρήσουν σε αυτή εργαζόμενοι που δεν ανήκουν σε συνδικαλιστική οργάνωση. Άλλωστε, αν ίσχυε το αντίθετο, θα θιγόταν σε μεγάλο βαθμό η συλλογική αυτονομία των συνδικαλιστικών οργανώσεων ως εκ τούτου οι ατομικές συμβάσεις- υπεύθυνες δηλώσεις περί εντάξεως στην Κοινή Συμφωνία του 2017 είναι άκυρες .


        Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                             Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                           Τηλ: 6976911880



Για να μην ξεχνιόμαστε και το έγγραφο διαγραφής Σωματείων από την Ομοσπονδία το 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/05.02.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Πειραιώς και Βούλγαρη 1 - Ομόνοια - Τ.Κ. 104 37 - Τηλ: 2130329842 - Fax: 2130334018
Μέλος Γ.Σ.Ε.Ε. - www.pospid.gr - Email: pospid@gmail.com


Αριθ. Πρωτ : 1034                                                                 Αθήνα: 29.08.2015

                                                                             
Προς : 1) Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ
          2) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ κ.Καφαντάρη Χαρά
                                                                             
Κοιν/ση: Σωματεία Μέλη

Θέμα: « Παροχή διευκρινήσεων »
Αξιότιμοι κύριοι και συνάδελφοι του τμήματος σωμάτων ασφαλείας του Σύριζα,
πληροφορηθήκαμε την συνάντηση που πραγματοποιήσατε στις 26/8/2015 με αντιπροσωπεία 19 Σωματείων Π.Π.Υ και Συμβασιούχων Πυροσβεστών όπως χαρακτηριστικά αναφέρετε.
Θεωρούμε ωφέλιμο στα πλαίσια της ειλικρίνειας και εντιμότητας που διακατέχει την έως τώρα συνεργασία μεταξύ του τμήματος σας και την ομοσπονδία μας, αλλά και προκειμένου να διαφυλάξουμε από την μεριά μας το Κύρος, τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας μας να σας γνωστοποιήσουμε τα παρακάτω:

Τα Σωματεία που εκπροσωπούσαν οι παρευρισκόμενοι στην συνάντηση σας δεν ήταν πάνω από 6 με 7 εκ των οποίων μόνο 2 ανήκουν στην δύναμη της ομοσπονδία μας και τα υπόλοιπα είτε δεν ανήκουν είτε διαγράφηκαν. Επίσης στην Ομοσπονδία μας δεν υπάρχει παράταξη με την ονομασία <<Ανασυγκρότηση ΠΠΥ και Συμβασιούχων>> αφού τόσο το Σωματείο όσο και οι εκπρόσωποι εργαζομένων που την αποτελούσαν ανήκουν στα σωματεία που έχουν διαγραφεί. Εύλογα θα αναρωτιέται κανείς ότι και να μην είχε διαγράφει το παραπάνω Σωματείο πως γίνεται να στηρίζουν μια παράταξη Σωματεία που δεν ανήκουν στην δύναμη της Ομοσπονδία μας....
Επί της ουσίας θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό ότι πέρα από τα φυσικά πρόσωπα των Σωματείων τους δεν είχαν καμία σχέση, αρμοδιότητα και εξουσιοδότηση για την εκπροσώπηση του κλάδου των Συμβασιούχων και των Π.Π.Υ και να σας υπενθυμίσουμε ότι αποκλειστικά η Αρμοδιότητα και η ευθύνη υπόκειται εκ του νόμου στην αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση δηλ. την Ομοσπονδία μας.
Προφανώς και Ο λόγος που σας ανέφεραν ότι σχετίζονται με την ομοσπονδία μας δεν είναι άλλος από την επιδίωξη τους να τύχουν μεγαλύτερης εύνοιας, προσοχής και αποδοχής από αρχές και θεσμούς εκμεταλλευόμενοι το ότι εκπέμπει και απορρέει το όνομα , το κύρος, οι αρχές, το ήθος και η ιστορική διαδρομή της Ομοσπονδίας μας.
Προφανώς και για τον παραπάνω λόγο και σας παραπλάνησαν όταν θεωρητικά ο καθένας από αυτούς σας ανέφερε ότι εκπροσωπεί και ένα Σωματείο αλλά τις επωνυμίες των 19 Σωματείων Πέρα από 6 με 7 δεν θα σας στις ανέφεραν και δεν θα τις μάθετε ποτέ.
Παρά ταύτα, θεωρούμε ότι πράξατε ορθά από την μεριά σας όπως θεωρούμε ότι αρμόζει σε ένα υπεύθυνο, αξιόλογο και δημοκρατικό τμήμα το οποίο οφείλει να συνδιαλέγεται και να ενημερώνει με ειλικρίνεια και εντιμότητα κάθε αντιπροσωπεία εργαζομένων όποια και να είναι, απ όπου και αν προέρχεται.
Άλλωστε δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται…. από τον ποιό <<χαζό>> μπορεί να ακούσεις κάτι το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο.

Με εκτίμηση,
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γενικός Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                 Aνδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ: 6974709262                                                              Τηλ: 6986131046


Σχόλιο
Αυτά γράφατε το 2015 ... τι έγινε τώρα πήρατε χαμπάρι ότι μείνατε το ΔΣ και η σφραγίδα της Ομοσπονδίας ???
Η μόνη ενασχόληση σας πλέον, είναι τα δικαστήρια, οι τρικλοποδιές και τα εμπόδια σε συναδέλφους και Σωματεία και όχι τα εργασιακά ... για να αποδείξετε τι ??? 
Ότι είστε η Αντιπροσωπευτικότερη Οργάνωση ??? 
Αυτά είναι τα προβλήματα που σας απασχολούν ???
Στην τελευταία σας πορεία είδαμε πόσους αντιπροσωπεύεται ...
ΤΡΟΜΑΡΑ ΣΑΣ !!! 
Καλά το πάτε ... στο τέλος ούτε το ΔΣ τις Ομοσπονδίας δεν θα μαζεύεται .

Έχετε ένα μοναδικό μα τόσο μοναδικό τρόπο να διώχνετε τον κόσμο ... συγχαρητήριαααααα 

 Θα σας γράψει και η Ιστορία ...