Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 46714 οικ. Φ.109.1/2017 ΦΕΚ 2748/Β/4-8-2017 καθορισμός του τύπου των στολών των διακριτικών και της εξάρτυσης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων πυροσβεστών

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 46714 οικ. Φ.109.1/2017  ΦΕΚ 2748/Β/4-8-2017

Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, σύσταση Γραφείου Προμηθειών Δαπανών στις Ειδικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 της υπ' αριθμ. 18386 οικ. Φ.109.1/9.4.2014 υπουργικής απόφασης «Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Β' 942).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 93 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις (Α' 73).

β. Της παρ. 8 και των περ. α' και γ' της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 3511/2006 (Α' 258), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις (Α' 73).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

γ. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α' 167).

δ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).

ε. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

στ. Της υπ' αριθμ. Υ173/4.11.2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 3610).

ζ. Της υπ' αριθμ. Υ186/10.11.2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β' 3671).

2.Την ανάγκη επανακαθορισμού του σχήματος οργανωτικής διάρθρωσης και του τρόπου λειτουργίας των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού και των Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος επί τη βάσει αλλαγής της δομής αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4249/2014.3.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 8000/1/2017/88α /2.8.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.

4.Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:Άρθρο 1

Αρμοδιότητες και λειτουργία των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)

1.Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.), είναι ανεξάρτητες υπηρεσίες, υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση, έχουν στην αρμοδιότητά τους τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του νομού και εδρεύουν στην πρωτεύουσά του.

2.Ειδικά στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, ως Διοικητής τοποθετείται Αρχιπύραρχος.

3.Οι υφιστάμενες δομές Πολιτικής Προστασίας σε τοπικό επίπεδο υπάγονται επιχειρησιακά στις αντίστοιχες ΔΙ.Π.Υ.Ν. για προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις.Άρθρο 2

Διάρθρωση και στελέχωση των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού

1.Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) διαρθρώνονται εσωτερικά ως εξής:

α. Τμήμα Διοικητικό στο οποίο υπάγονται:

(1)Το γραφείο της Γραμματείας.

(2)Το γραφείο του Προσωπικού.

(3)Το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων.

β. Τμήμα Πυρασφάλειας στο οποίο υπάγονται:

(1)Το γραφείο Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας.

(2)Το γραφείο Ανακριτικού.

(3)Το γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου.

(4)Το γραφείο Επιχειρήσεων.

(5)Το γραφείο Π.Σ.Ε.Α.

γ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης στο οποίο υπάγονται:

(1)Το γραφείο Κίνησης

(2)Το γραφείο Προμηθειών Δαπανών.

(3)Το γραφείο Υγειονομικού.

(4)Το γραφείο Διαχείρισης Υλικού.

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Τμημάτων είναι αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 21 του π.δ. 210/1992 (Α' 99), όπως ισχύει, πλην του Γραφείου Προμηθειών Δαπανών του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, που έχει πλέον τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Τη ρύθμιση θεμάτων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών της ΔΙ.ΠΥ.Ν., σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

(β) Την εποπτεία μέριμνα για τον εφοδιασμό της ΔΙ.ΠΥ.Ν. με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά.

(γ) Το χειρισμό θεμάτων χρηματικού και εν γένει διαχείρισης δαπανών που αφορούν στη ΔΙ.ΠΥ.Ν. σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

(δ) Τη μέριμνα για την υποβολή τεκμηριωμένων αιτημάτων στην αρμόδια Διεύθυνση για την πραγματοποίηση δαπανών και την ανάληψη ανάκληση υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεση του κατ' εντολή του κύριου διατάκτη με επιτροπικό ένταλμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

2.Σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Γραφεία προΐσταται Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος ως υπεύθυνος, με δυνατότητα να προΐσταται ο ίδιος Αξιωματικός παράλληλα σε περισσότερα του ενός. Ο έλεγχος, η καθοδήγηση και η εποπτεία αυτών ασκείται από τον Διοικητή ΔΙ.ΠΥ.Ν.Άρθρο 3

Καθήκοντα Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού

1.Ο Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, που μπορεί να είναι και Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πρωτεύουσας του νομού, έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τη θέση του και το βαθμό του από τις ισχύουσες για το Πυροσβεστικό Σώμα διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή θεομηνίας ή άλλου σοβαρού συμβάντος ή επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας στο νομό, με εντολή του Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης, μεταβαίνει επιτόπου και αναλαμβάνει προσωπικά τη Διεύθυνση του πυροσβεστικού έργου και το συντονισμό των πυροσβεστικών και λοιπών τακτικών επιχειρησιακών και υποστηρικτικών δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας. Η μη συμμόρφωση των πυροσβεστικών και λοιπών τακτικών επιχειρησιακών και υποστηρικτικών δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας με τα ανωτέρω αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τις κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις.

2.Τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αρχαιότερος Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων που υπηρετεί στο νομό, που στην περίπτωση αυτή έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Διοικητή.Άρθρο 4

Σύσταση Γραφείου Προμηθειών Δαπανών στις Ειδικές Υπηρεσίες Π.Σ.

1.Συστήνεται στις Ειδικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, πέραν της υφιστάμενης διάρθρωσής τους, Γραφείο Προμηθειών Δαπανών, που έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Τη ρύθμιση θεμάτων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

(β) Την εποπτεία μέριμνα για τον εφοδιασμό της Υπηρεσίας με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά.

(γ) Το χειρισμό θεμάτων χρηματικού και εν γένει διαχείρισης δαπανών που αφορούν στην Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

(δ) Τη μέριμνα για την υποβολή τεκμηριωμένων αιτημάτων στην αρμόδια Διεύθυνση για την πραγματοποίηση δαπανών και την ανάληψη ανάκληση υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεση του κατ' εντολή του κύριου διατάκτη με επιτροπικό ένταλμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

2.Στο ανωτέρω Γραφείο προΐσταται Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος ως υπεύθυνος, με δυνατότητα να προΐσταται ο ίδιος Αξιωματικός παράλληλα σε περισσότερα του ενός. Ο έλεγχος, η καθοδήγηση και η εποπτεία αυτών ασκείται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας.Άρθρο 5

Αρμοδιότητες Τμήματος Οργάνωσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Η περ. Γ' της παρ. 2 του άρθρου 16 της υπ' αριθμ. 18386 οικ. Φ.109.1 υπουργικής απόφασης «Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Β' 942) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Γ. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Στο Τμήμα αυτό ανήκει:

α. Η μελέτη για τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών του Σώματος με γνώμονα την απρόσκοπτη υλοποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.), των Τομεακών Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης και η διατύπωση και υποβολή προτάσεων για τις τυχόν αναγκαίες μεταβολές. Μετά την έγκριση των μεταβολών αυτών από τα αρμόδια όργανα, μεριμνά για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων και παρακολουθεί και υποστηρίζει την υλοποίησή τους.

β. Η μελέτη και ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιακών δομών.

γ. Η μελέτη καθορισμού των μεθόδων και των διαδικασιών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική εκτέλεση του πυροσβεστικού έργου, καθώς και των τρόπων αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Καταρτίζει κάθε έτος πρόγραμμα δράσης για τους τομείς μελέτης και παραδίδει κάθε τρίμηνο το αποτέλεσμα των μελετών και τις προτάσεις βελτίωσης.

δ. Η επεξεργασία και μελέτη για τη χωροταξική κατανομή των επαγγελματικών και εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών, του προσωπικού και των μέσων τους.

ε. Η μελέτη και η εισήγηση σε θέματα διακίνησης και τυποποίησης της αλληλογραφίας, οργάνωσης αρχείων και σύνταξης θεματολογίου, απλούστευσης διαδικασιών για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών του Σώματος, της σχέσης του πολίτη με αυτές, καθώς και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

στ. Η μελέτη, η παρακολούθηση και η εφαρμογή συστήματος μέτρησης των βασικών ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του Π.Σ. σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υφιστάμενων οργανωτικών δομών και διαδικασιών.

ζ. Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με το σύστημα εκτέλεσης υπηρεσίας, το χρόνο εργασίας και αξιολόγησης, μέτρησης και ελέγχου απόδοσης των Υπηρεσιών και του προσωπικού του Σώματος καθώς και τα καθήκοντα αυτού.

η. Ο καθορισμός του τύπου των στολών των διακριτικών και της εξάρτυσης του πυροσβεστικού προσωπικού, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

θ. Η έκδοση σχετικών διαταγών για την εκκαθάριση του αρχείου των Υπηρεσιών του Σώματος και η παρακολούθηση της διαδικασίας εκκαθάρισης αυτού.

ι. Τη ρύθμιση θεμάτων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών του Επιτελείου / Α.Π.Σ., σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ια. Την εποπτεία μέριμνα για τον εφοδιασμό του Α.Π.Σ. με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά.

ιβ. Το χειρισμό θεμάτων χρηματικού και εν γένει διαχείρισης δαπανών που αφορούν στο Α.Π.Σ., σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ιγ. Τη μέριμνα για την υποβολή τεκμηριωμένων αιτημάτων στην αρμόδια Διεύθυνση για την πραγματοποίηση δαπανών και την ανάληψη ανάκληση υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεση του κατ' εντολή του κύριου διατάκτη με επιτροπικό ένταλμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.»Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2017