Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

ΔΥ Αναφορά για τη Μισθολογική μετάταξη από την κατηγορία ΥΕ στην κατηγορία ΔΕ, μισθολογική κατάταξη ως ΔΕ και καταβολή αναδρομικών αποδοχών λόγω αλλαγής κατηγορίας

Ενημέρωση Μελών 


Όσοι συνάδελφοι έχουν τελειώσει το λύκειο πριν την αίτηση ανανέωσης της 5ετιας, δηλαδή τον Ιούνιο του 2016 να καταθέσουν  στις υπηρεσίες την παρακάτω Δ.Υ.  Αναφορά για τη Μισθολογική μετάταξη από την κατηγορία ΥΕ στην κατηγορία ΔΕ, μισθολογική κατάταξη ως ΔΕ (βάση του Απολυτηρίου τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) που πλέον κατέχουν από το 2016) και την καταβολή αναδρομικών αποδοχών λόγω αλλαγής κατηγορίας .
  …………., …  Μαρτίου 2018
                                                                                                   


Δ.Υ.  ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο
Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης (ΑΜ: …………….) ………………….
…………. του ……………….

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Μισθολογική μετάταξη από κατηγορία ΥΕ στην κατηγορία ΔΕ, μισθολογική κατάταξη ως ΔΕ και καταβολή αναδρομικών αποδοχών λόγω αλλαγής κατηγορίας. 
Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 20389 οικ. Φ.504.22 από 30.3.2017 έγγραφο με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων»
________________________________
Με την παρούσα σας αναφέρω ότι : 
1. Από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Τμήμα 1 Πράξη 40/2017) κρίθηκε ότι η αναστολή του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015 δεν εφαρμόζεται στη μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία λόγω κτήσης αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως και 31.12.2017 αφορά αποκλειστικά και μόνο στις μισθολογικές ωριμάνσεις, τη χορήγηση δηλαδή ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας (3 έτη για τους Υπαλλήλους ΥΕ και ΔΕ και δύο έτη για τους υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ) στο αμέσως προηγούμενο και δεν έχει εφαρμογή σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, κατά την οποία ο υπάλληλος κατατάσσεται σε μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας αυτής και τα οικονομικά αποτελέσματα της υπηρεσιακής μεταβολής έχουν άμεση εφαρμογή από την ημερομηνία της μετάταξής του. Επίσης, κρίθηκε ότι το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2/88138/ΔΕΠ από 10.11.2016 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αποτελεί έγγραφο παροχής οδηγιών εσωτερικής φύσεως που δεν έχει δημοσιευθεί, στερούμενο έτσι δεσμευτικής ισχύος.  
2. Δυνάμει της με αρ. πρωτ. 2/1868/ΔΕΠ από 8.2.2018 Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015» ορίζεται ότι από 1.1.2018 αίρεται η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων και ενεργοποιείται εκ νέου η μισθολογική εξέλιξη τους, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4354/2015 συνυπολογιζόμενου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου που είχε υπολογιστεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από 1.1.2016 μέχρι και 31.12.2017. 
Τα ανωτέρω σας αναφέρω γιατί από τον Ιούνιο του έτους 2016 κατέχω απολυτήριο Λυκείου, το οποίο και αρμοδίως κατέθεσα στην Υπηρεσία μου, και συνεπώς είμαι έκτοτε κάτοχος τίτλου σπουδών κατηγορίας ΔΕ. Κατά τον χρόνο δε υποβολής εκ μέρους μου της αίτησης περί ανανέωσης της πενταετούς θητείας μου και της ανανέωσης αυτής τον Φεβρουάριο του έτους 2017 για άλλα πέντε έτη, μολονότι  κατείχα τυπικό προσόν ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, ήτοι ΔΕ αντί ΥΕ, γεγονός γνωστό στην Υπηρεσία μου, δεν έχω μεταταχθεί μέχρι και σήμερα στην ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα (ΔΕ) και ούτε κατατάχθηκα στο μισθολογικό κλιμάκιο της Κατηγορίας αυτής με συνέπεια την απώλεια αποδοχών λόγω αλλαγής κατηγορίας για το χρονικό διάστημα από Φεβρουάριο του 2017 μέχρι και σήμερα.  
Παρακαλώ με την παρούσα, να προβείτε αναδρομικά από 9.2.2017 : 
α) στην μισθολογική μου μετάταξη από την κατηγορία ΥΕ στην κατηγορία ΔΕ, 
β) στην μισθολογική μου κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο κατηγορίας ΔΕ και 
γ) στην καταβολή των αναδρομικών αποδοχών μου λόγω αλλαγής της κατηγορίας εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα από 9.2.2017 έως και σήμερα.
Με τιμή,

        Ο αναφέρων