Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Τροπολογία Προσθήκη και Αιτιολογική Έκθεση για την επαναπρόσληψη των Συμβασιούχων Πυροσβεστών


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗΠυροσβέστες εποχικής απασχόλησης
Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων, όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2003 (έτος αρχικής πρόσληψης) έως και σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 124/2003 (Α΄ 108), όπως ισχύουν, προσλαμβάνονται εκ νέου στην Υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2018, με δυνατότητα επαναπρόσληψής τους και για το έτος 2019, εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παρ. 2γ του ως άνω διατάγματος υγεία και ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν. Οι ανάγκες αυτές πιστοποιούνται για κάθε ένα από τα παραπάνω έτη με πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος η οποία εκδίδεται μέχρι την 31η Μαρτίου. Η διάρκεια της απασχόλησης των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης είναι έως πέντε (5) μήνες ετησίως. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ 124/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ 109/2013 (Α΄ 144).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την 
Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 23) ρυθμίζονταν ζητήματα σχετικά με 
την  πρόσληψη προσωπικού εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα. 
Κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου εκδόθηκε το π.δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως 
πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (Α΄ 108). Στην παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ. 
124/2003,  δινόταν η δυνατότητα σε πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι εξακολουθούσαν να 
συμπεριλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων, όπως είχαν διαμορφωθεί 
από το έτος αρχικής πρόσληψης (2003), να προσλαμβάνονται εκ νέου στην Υπηρεσία 
αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα. Με διαδοχικές τροποποιήσεις του ανωτέρω 
π.δ.  για τα έτη 2016 και 2017, εφόσον διέθεταν την προβλεπόμενη υγεία και ειδικές 
επιχειρησιακές ανάγκες το επέβαλαν.
2. Ωστόσο, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 117/2016 Πρακτικό Συνεδριάσεως και Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, που επεξεργάστηκε την τελευταία τροποποίηση του ως άνω διατάγματος, δυνάμει της οποίας προτάθηκε νομίμως η επαναπρόσληψη των εν λόγω εποχικών πυροσβεστών για τα έτη 2016 και 2017, η παράταση αυτής για τα επόμενα του 2017 έτη δεν θα είναι πλέον, νόμιμη, θα ήγειρε δε και συνταγματικής τάξης ζητήματα, με αποτέλεσμα να υποχρεούται η Διοίκηση να προβεί στην κίνηση της διαδικασίας κάλυψης των ανωτέρω απαραίτητων για την πυρόσβεση της χώρας εποχιακών θέσεων, με ανοικτές διαδικασίες, κατά τρόπο που να μην ενέχει, αμέσως ή εμμέσως, παράταση της απασχόλησης των αυτών προσώπων.
3. Με την εισηγούμενη τροπολογία-προσθήκη, σκοπείται η πρόβλεψη της δυνατότητας επαναπρόσληψης για τα έτη 2018 και 2019 πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων προηγούμενων ετών, ρύθμιση που υπαγορεύεται από  λόγους δημοσίου, δημοσιονομικού και υπηρεσιακού συμφέροντος. Ειδικότερα, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να καταστεί εφικτή η απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανισμού πυροπροστασίας της χώρας κατά τους  καλοκαιρινούς μήνες και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος δασοπυρόσβεσης, ο χρόνος έως την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου είναι περιορισμένος και αναμφίβολα ανεπαρκής για τη θεσμοθέτηση νέας διαδικασίας επιλογής προσωπικού της εν λόγω κατηγορίας, εφόσον προϋποθέτει την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος και επακόλουθης προκήρυξης διαγωνισμού. Δεδομένων, εξάλλου, των υφιστάμενων δημοσιονομικών δυσχερειών η πρόσληψη νέου προσωπικού θα συνεπάγετο την πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού λόγω της ανάγκης που θα δημιουργούσε για χορήγηση σε αυτό νέου εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας, ενώ θα στερούσε από το μηχανισμό  δασοπυρόσβεσης της χώρας την κρίσιμη εμπειρία που διαθέτουν οι κατά τις προηγούμενες αντιπυρικές περιόδους προσλαμβανόμενοι υπάλληλοι.