Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Επέκταση των βαρέων και ανθυγιεινών σε πολυνομοσχέδιο ... Στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που το εν λόγω επίδομα το δικαιούνται, γιατί συνεχίζουν να έχουν την ασφαλιστική κάλυψη των βαρέων ... ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ??? Δυο μέτρα και δυο σταθμά, δόθηκε και παρακρατήθηκε αναδρομικά ... κατά τ΄άλλα φροντίζουμε γι όσους είναι στην πρώτη γραμμή .

Βαρέα και ανθυγιεινά σε μουσικούς και μαέστρους;    - Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιοΤην  χορήγηση του επίδοματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Επεκτείνει την δυνατότητα επέκτασης του επιδόματος «βαρέων και ανθυγιεινών» και σε εργαζόμενους πέραν εκείνων των
υπηρεσιών καθαριότητας, όπως π.χ στους εργαζόμενους σε μουσικές μπάντες, μουσικά σύνολα, μουσικούς μαέστρους κλπ.

Στη Βουλή κατατέθηκε την 12-7-2017, το πολυνομονομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ υπό τον τίτλο: “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις”.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 140 άρθρα με ρυθμίσεις για όλα τα θέματα της Αυτοδιοίκησης και βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Η συζήτηση αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα στη Βουλή, όπου θα κληθούν οι φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:

Στο Β΄ΜΕΡΟΣ (άρθρα από 15 έως 140) ρυθμίσεις που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία και το προσωπικό των ΟΤΑ και των Νομικών προσώπων τους.

Ειδικότερα στο σχέδιο νόμου υπάρχουν άρθρα, που έρχονται να ρυθμίσουν:
- Ρυθμίσεις σχετικές με τις πολυμετοχικές αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α
- Επιχορήγηση από Ο.Τ.Α. α' βαθμού νομικών προσώπων αυτών, που συνιστώνται για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς τους για το θεσμό της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης»
- Μεταφορά στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. και λοιπούς φορείς αυτών
- Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων.Τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗΠΕΘΕ) εξαιρούνται των ρυθμίσεων –όσον αφορά τα οικονομικά– που ισχύουν για τις υπόλοιπες δημοτικές επιχειρήσεις, εφόσον λειτουργούν ως «κέντρα πολιτισμού».
- Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων
- Ρυθμίσεις για την παροχή διοικητικής υποστήριξης
- Ωράριο λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών
- Βραβεία και χορηγίες για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Επεκτείνεται η αρμοδιότητα των Περιφερειών για θέσπιση βραβείων και χορηγιών και στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
- διατάξεις σχετικά με τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.), όπου διευκρινίζεται ότι για τη συνεδρίαση της Π.Ε.Δ. σε τόπο διαφορετικό από την έδρας αυτής αρκεί η σύμφωνη γνώμη της απλής πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ.
- Συμμετοχή περισσότερων δήμων σε δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού.Για τους ΟΤΑ που έχουν δημοτικούς ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς παρέχεται και πάλι το δικαίωμα της κεφαλαιακής επιχορήγησης προς αυτούς, επαναφέρει το δικαίωμα προσλήψεων, ( η κατάργηση του δικαιώματος αυτού είχε επιβληθεί με τον νόμο 3852/2010.
- Αντιμισθία Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων . Επαναφέρει την αντιμισθία για τους αντιδημάρχους αλλά και τις αποζημιώσεις για τους συμμετέχοντες στα δημοτικά συμβούλια.
- Δαπάνες μετακίνησης αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων
- Επανασύσταση θέσεων δημοσιογράφων στις Περιφέρειες
- Την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

- Την  χορήγηση του επίδοματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Επεκτείνει την δυνατότητα επέκτασης του επιδόματος «βαρέων και ανθυγιεινών» και σε εργαζόμενους πέραν εκείνων των υπηρεσιών καθαριότητας, όπως π.χ στους εργαζόμενους σε μουσικές μπάντες, μουσικά σύνολα, μουσικούς μαέστρους κλπ.

- Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών – Με Άρση δυσμενών συνεπειών από τη διαθεσιμότητα και την υποχρεωτική κινητικότητα
- Διορισμός καταταγέντων σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ σε περίπτωση κατάργησης ή λύσης των νομικών προσώπων ΟΤΑ στα οποία έχουν κατανεμηθεί.
Διορισμοί βάσει πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ που έχουν εκδοθεί από 1.1.2009 έως 31.12.2015
- Κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007
– Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών
- Παύση πειθαρχικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων
- Μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.
Επίσης καθορίζονται μια σειρά από ζητήματα όπως:
- Χρήση «Τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών» στους ΟΤΑ
- Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ Βαθμού
- Τροποποίηση διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 (Α’ 15)
- Μεταβίβαση σχολικών ακινήτων στους Δήμους
- Παύση πειθαρχικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων
- Μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.